NIA

“NIA” จัดงาน CCIO Forum 2020 เปิดเวทีระดมสมองผู้บริหารรัฐ-เอกชน

“NIA” จัดงาน CCIO Forum 2020 เปิดเวทีระดมสมองผู้บริหารรัฐ-เอกชน เพื่อเมืองนวัตกรรมที่สมบูรณ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA จัดงาน CCIO Forum 2020 ภายใต้แนวคิด “City Face off : สิ่งที่เมืองต้องเจอ” ระดมสมองผู้นำจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่จบหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม และกูรูด้านเศรษฐกิจของไทย ร่วมสร้างโมเดลเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า ปัจจุบันนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาเมืองให้มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

NIA จึงได้ริเริ่มจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม Chief City Innovation Officer (CCIO) มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้บริหารเมืองนวัตกรรมที่สมบูรณ์ได้ โดยสามารถผลิตผู้บริหารเมืองนวัตกรรมมาแล้วกว่า 100 คน ซึ่งในปี 2563 นี้ ได้จัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมมาเป็นรุ่นที่สามแล้ว โดยยังคงมีเนื้อหาความรู้จริงจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชนในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการนำเอานวัตกรรมไปปรับใช้ในการพัฒนาเมืองสู่การพัฒนาประเทศได้ในระยะยาว

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น เมืองแห่งนวัตกรรม (City of Innovation), นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง (Innovation In City Transformation), เศรษฐศาสตร์เมืองกับการสร้างแรงจูงใจ (City Economy And Incentives), เมืองแห่งการเริ่มต้น (Startup City), วิทยาการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Science for Executives), เมืองแห่งการเปิดกว้าง (Open City), การจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม (Innovative Procurement), การสร้างมูลค่าและประเมินผล (Value Creation and Evaluation) เพื่อเป็นเวทีระดมความคิด รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งจากผู้เรียน และผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา พร้อมทั้งมีกิจกรรม Project Pitching ของผู้เรียนที่จะตอกย้ำให้เห็นถึงการนำความรู้มาต่อยอดสู่การดำเนินการในรูปธรรมที่ชัดเจน

ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตรไปปรับใช้และต่อยอดจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้การนำองค์ความรู้ไปใช้และพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดงาน CCIO Forum 2020 ภายใต้ แนวคิด “City Face Off” เพื่อให้กลุ่มผู้อบรม ผู้สนใจได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมระดมความคิดเห็นในการสร้างเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต

ภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อ “อนาคตเมืองที่ยั่งยืนของประเทศไทย” จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA และหัวข้อ “City Disruption การปรับตัวของเมือง” โดย นายสุรศักดิ์ วนิชเวชย์พิบูล์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายคมนาคม แผนกธุรกิจคลาวด์ ประเทศไทย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาของผู้บริหารที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม Chief City Innovation Officer (CCIO) ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ผศ.ดร.สักรินทร์ แช่ภู่ Co founder Hug Town และ นายปรีดา หุตะจูฑะ กรรมการผู้จัดการ สถาปนิก และผังเมือง บริษัท แพลนเนอร์ 26 จำกัด เป็นต้น ซึ่งได้มาร่วมระดมความคิด ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาเมืองนวัตกรรมที่สมบูรณ์

อย่างไรก็ตามสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อร่วมพัฒนาประเทศสู่เมืองนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม โดยจะดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม Chief City Innovation Officer (CCIO) อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ www.nia.or.th/ccio

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

011298219
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42771
49016
145776
8039087
1180014
1507065
11298219
Your IP: 3.216.79.60
2020-11-24 19:38