กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ DEmark สร้างมาตรฐานยกระดับผลงานนักออกแบบไทย

กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ DEmark สร้างมาตรฐานยกระดับผลงานนักออกแบบไทย แสดงศักยภาพการออกแบบสู่สากล

จากการที่สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดโครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ด้วยแนวคิด Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก โดยเปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เข้าร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นั้น

คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “เป็นหน้าที่ของเราที่ จะต้อง สร้างโอกาสและแต้มต่อ ให้กับผู้ประกอบการไทยการทำให้สินค้าและบริการของคนไทยเป็นของมีดีไซน์เพิ่มคุณค่า เลียนแบบได้ยาก ไม่ใช่เพียงการออกแบบที่สวยงามดูดี หากแต่ฟังก์ชั่นการใช้งานต้องตอบสนองความต้องการของตลาด และสะท้อนแนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงจะทำให้เราได้เปรียบ” Design  Excellence  Award : DEmark 2020 สามารถตอบโจทย์นี้ได้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก หลังจากที่เศรษฐกิจโลกผ่านพ้นวิกฤติและกลับมาฟื้นตัวสู่สภาวะปกติ 

“นโยบายหลักด้านหนึ่งของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคือ การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ขยายช่องทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ซึ่งการจัดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2563  หรือรางวัล Design  Excellence Award (DEmark 2020) เป็นโครงการที่กรมตั้งใจจัดทำขึ้นและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นับว่าเป็นปีที่ 13 แล้ว เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบไทยได้มีเวทีสำหรับแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ตอบสนองนโยบายด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ  และยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการและผลงาน การออกแบบของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตลอดหลายปีที่ผ่านมายืนยันได้ถึงความสำเร็จและกระแสการตอบรับที่ดีทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 

โดยกรมได้ร่วมมือกับหน่วยงาน Japan Institute of Design Promotion  (JDP) ผู้จัดการตัดสินรางวัล G-Mark จากประเทศญี่ปุ่น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน รวมทั้งสนับสนุนสินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark เข้าร่วมการตัดสินรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นด้วย 

รางวัล DEmark จะช่วยส่งเสริมผลงานการออกแบบของไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าและบริการรวมถึงยกระดับผลงานที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป” คุณสมเด็จสรุป

นอกจากนี้ คุณประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังให้กำลังใจรวมถึงเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร

“คนไทยเก่ง ไม่แพ้ใคร  ถ้ามีโอกาสหรือมีเวทีให้แสดงฝีมือ เราอยู่ในอันดับต้นๆ แน่นอน รางวัล DEmark จะช่วยส่งเสริมให้สินค้าของไทยมีข้อได้เปรียบจากการสร้างความแตกต่าง มีความโดดเด่น และสามารถอยู่ในสนามการแข่งขันสากลได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

“โลกกำลังเปลี่ยนไปเร็วมากอย่างไม่ทันตั้งตัว ทุกคนตระหนักได้ถึงผลกระทบของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากน้ำมือของเรา หรือจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถกำหนดกฏเกณฑ์ได้ แต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่สามารถช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหานั้นได้ ดังนั้น การนำเอาแนวคิด Circular Design มาใช้ในการออกแบบ จึงเป็นการช่วยให้โลกใบนี้สดใสและน่าอยู่ขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการดูแลรักษาโลกและสิ่งแวดล้อม รางวัล Design Excellence  Award 2020 ในปีนี้ จึงจัดขึ้นภายใต้เนวคิด “Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก” เพราะแนวโน้มของการใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่ากำลังได้รับการใส่ใจมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจได้ก้าวข้ามสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การออกแบบเศรษฐกิจที่เน้นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรอย่างไม่

รู้จบ หัวใจสำคัญ คือ การทำความเข้าใจกับแนวคิดการออกแบบที่สอดรับกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเพื่อลดการใช้วัตถุดิบ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ หรือ ระบบการผลิตแบบหมุนเวียนที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดโดยไม่มีสิ่งเหลือใช้เกิดขึ้น การออกแบบหรือดีไซน์จึงเปรียบเสมือน ก้าวแรกที่เป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการพัฒนาการผลิตและการนำไปใช้อย่างยั่งยืน” คุณประอรนุช กล่าวถึงที่มาที่ไปของแนวคิดโครงการในปีนี้

รางวัล DEmark ในปีนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบในแต่ละกลุ่มสาขา ได้แสดงไอเดียในการออกแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์  (Industrial Process / Industrial Craft) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)  กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณท์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative  Fashion /  Apparel / Jewelry / Textile / etc.) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Digital Appliances  / Equipment / IoT / etc.) กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์  (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design) กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Café / Retail Shop / Co-Working Space / Condominium Project) คุณประอรนุช ยังได้เพิ่มเติมอีกว่า ผู้ได้รับรางวัลยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ

  1. ได้รับการสนับสนุนส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  2. ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาขาและมีการส่งออก จะได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภท Best Design จากนายกรัฐมนตรี
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark และ G-Mark สามารถใช้ตราสัญลักษณ์รางวัลในการ Promote สินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  4. มีโอกาสได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติตามความเหมาะสมของประเภทสินค้า เป็นต้น
Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

006247813
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7499
40086
130182
3056125
483951
1292009
6247813
Your IP: 3.235.45.196
2020-08-12 04:51