5 ปีแห่งความสำเร็จ ของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

5 ปีแห่งความสำเร็จ ของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

บรรยายภาพ: เมื่อเร็วๆ นี้ “โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สะเต็มศึกษาทั้งในระดับสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จัดงานประกาศความสำเร็จตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ได้ดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมแสดงความยินดี (ตามลำดับจากซ้าย) ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3, นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคุรุสภา, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย, ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ นายวรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ห้องแกรนด์บอลรูม

ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้และทักษะด้านสะเต็มมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับแรงงานในอนาคต ความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่หมายถึงโอกาสสำหรับแรงงานทักษะขั้นสูงตลาดแรงงานไทยในอนาคตข้างหน้าจึงต้องการบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ สะเต็ม (STEM) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยผ่านสะเต็มศึกษา จึงเป็นวาระสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้หว่านเมล็ดพันธุ์สะเต็ม เพื่อยกระดับการศึกษาไทยทั้งสายสามัญและอาชีพทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพัฒนาให้ครูมีทักษะจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทำให้กระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สามารถหาความรู้แบบสืบเสาะ ตลอดจนปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ครูสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง ไม่ใช่เรียนโดยการท่องจำ เพื่อปลูกฝังหัวใจรักในการเรียนรู้ด้านสะเต็ม และเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งยังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เสริมทักษะปิดจุดอ่อนของแรงงานไทยในอนาคต เพื่อสร้างพลังคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ นี้แล้วกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ

จุดเริ่มต้นโครงการฯ “รัฐร่วมเอกชน”

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2558 ที่สอดคล้องกับนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสร้างรากฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยให้ไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน โดยเชฟรอนได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน 8 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คุรุสภา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ

โครงการเพื่อตอบโจทย์สะเต็มในทุกมิติ

ด้วยงบประมาณในการดำเนินโครงการร่วม 1,000 ล้านบาท โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ได้ร่วมกับพันธมิตรดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา และยกระดับโมเดลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาแบบองค์รวม ตลอดจนการรับรู้และแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พร้อมทั้งส่งต่อความสำเร็จแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับองค์กร ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านสะเต็มศึกษาอย่างยั่งยืน 

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการดำเนินงาน โครงการ Chevron Enjoy Science ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงโดยในส่วนของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย โครงการฯ สามารถจัดตั้งศูนย์สะเต็ม (STEM Hub) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน การอมรมครู และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสายสามัญได้แล้ว 12 แห่งทั่วทุกภูมิภาค และมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 724 แห่งทั่วประเทศ ขณะเดียวกันได้มีสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วม 61 แห่ง มีครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพผ่านโครงการฯ แล้วกว่า 13,000 คน และมีนักเรียนทั้งในสายสามัญและนักศึกษาในสายอาชีวศึกษาได้รับการฝึกทักษะโดยโครงการฯแล้วประมาณ 2,300,000 คน นอกจากนี้ โครงการฯ ยังสามารถสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มแก่เยาวชนและสาธารณชนทั่วไปแล้วกว่าสามล้านคน”

โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ได้ร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร Management Systems International ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผลจากประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะนักวิจัยไทยจาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทำการติดตามและประเมินผลกระทบของการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยจากโครงการในหลากหลายแง่มุม จากการติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลา 5 ปี ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกบ่งชี้ว่า การมีส่วนร่วมและความมั่นใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย 97% ของนักศึกษาอาชีวะสนุกกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และมีความตั้งใจนำแนวคิดทางวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการศึกษาต่อไป รวมทั้งมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น 94% ของครูสายสามัญที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่นักเรียนสนุกและมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้โครงงานเป็นฐานที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการกระตุ้นนักเรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยทางโครงการฯ มั่นใจว่าผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานในภาคเอกชนจะสามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและเตรียมพร้อมให้นักเรียนและนักศึกษาก้าวสู่เส้นทางอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

“ในนามของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ผมขอขอบคุณทุกองค์กรพันธมิตรที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และร่วมกันทำงานหนักตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา จนผลการดำเนินโครงการฯ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อเริ่มดำเนินโครงการฯ และที่สำคัญโครงการได้ปรับปรุงและพัฒนาโมเดลการเรียนการสอนในสาขาสะเต็ม ร่วมสร้างเสริมสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ของครูผู้สอน เพื่อช่วยขยายผลสัมฤทธิ์ของโครงการออกไปในวงกว้างและอย่างยั่งยืน นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ขณะนี้มีหน่วยงานหลายแห่งได้นำโมเดลนี้ไปดำเนินงานต่อในหลายมิติ ซึ่งเป็นการแผ่กิ่งก้านของการผลักดันองค์ความรู้สะเต็มให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป” นายไพโรจน์กล่าว

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู นักเรียน และห้องเรียน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต คือจุดเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

002991774
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
5680
39647
127126
241774
2991774
Your IP: 3.235.172.213
2020-05-27 03:29