CSR

“ยิปซัมตราช้าง” สร้างสรรค์ชุมชนอบรมติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

“ยิปซัมตราช้าง” สร้างสรรค์ชุมชนอบรมติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเลย ร่วมกับ บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ “ยิปซัมตราช้าง”  จัดโครงการพัฒนาชุมชน CSR โดยสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เพิ่มทักษะในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัม กิจกรรมนี้มุ่งหวังจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์จากเดิมให้พร้อมใช้งานด้วยผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัมตราช้าง ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด ณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ติดตั้งฝ้าทีบาร์เปเปอร์ทัช ตราช้าง ลายร่มไม้ ณ อาคารวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร

นายยุทธศักดิ์  นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานสถาปัตยกรรม บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด  กล่าวว่า “ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ภายใต้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง ยิปซัมตราช้าง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโครงการพัฒนาชุมชน CSR ให้กับอาคารสาธารณประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  เราจึงอาสาเข้าไปพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนวิทยากรและผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัม พร้อมจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัม ด้วยระยะเวลา 30 ชั่วโมง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ของชุมชนเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน นอกจากนี้ “ยิปซัมตราช้าง” ยังได้ปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม จ.เลย  ด้วยผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับตัวอาคาร และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

“ยิปซัมตราช้าง” เราตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ต้องร่วมดูแลเอาใจใส่ เราให้ความสำคัญกับเรื่องของ CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม กิจกรรม CSR ในครั้งนี้เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชุม และมีส่วนช่วยสนันสนุนวิชาชีพช่างฝีมือยิปซัมให้นำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัว โดยเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีคุณภาพจะพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน”

สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยิปซัมตราช้าง โทร. 02-555-0000 หรือ www.siamgypsum.com หรือ facebook fanpage:@GypsumTraChangTH

Rate this item
(0 votes)