รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง ไอซีดีแอล

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง ไอซีดีแอล ร่วม 8 สมาคมดิจิทัลไทย พัฒนาทักษะบุคลากรดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

ICDL Thailand และสมาคมสำคัญหลักด้านดิจิทัลของประเทศไทยทั้ง 8 สมาคม อันได้แก่ 1. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 3. สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 4. สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ 5. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 6. สมาคมดิจิทัลไทย 7. สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และ 8. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้มีข้อตกลงและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ให้กับสมาชิกของทุกสมาคมอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจดิจิทัล ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้และทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล (ICDL - International Computer Driving License)
  2. เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ของบุคลากรในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลผ่านทางการใช้หลักสูตรของ ICDL ทั้งนี้จะป็นการร่วมเร่งขับเคลื่อนไทยแลนด์ 0 และดิจิทัลไทยแลนด์ให้มีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนต่อไป
  3. เพื่อทำการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Trainer) ตามมาตรฐานสากล ให้กับสมาชิกของทุกสมาคม และบุคลากรดิจิทัลจากทุกภาคส่วนให้สามารถเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) สำหรับสนับสนุนการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
  4. เพื่อผนึกกำลังร่วมกันในการสร้าง เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านดิจิทัลไปพัฒนางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำหรับช่วยเหลือสังคมและประชาชนทั่วไป
  5. ส่งเสริม บ่มเพาะ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล

ในโอกาสนี้ นางววรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ระหว่าง 8 สมาคม ร่วมกับ ICDL Thailand  ในขณะเดียวกัน ยังได้รับเกียรติจาก ดร. ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand พร้อมด้วยนางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีความสนใจ สามารถติดต่อร่วมเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของประเทศ หรือการเป็นศูนย์สอบมาตรฐานสากล ICDL กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ นางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

019549636
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
9036
46837
55873
949415
1643254
19549636
Your IP: 3.238.88.35
2021-04-19 04:22