then
June 29, 2022

GMI สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมาตรฐาน AACSB

GMI สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมาตรฐาน AACSB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. (GMI) ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับสากล AACSB  (Association to Advance Collegiate Schools of Business)  ทำให้เป็น 1 ใน 8 ของประเทศไทย และ 1 ใน 937 จาก 60 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB

การประกาศรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากล ของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับสากล หรือ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 สถาบันรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาด้านการบริหารระดับธุรกิจระดับโลกให้กับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม หรือ GMI (Graduate School of Management and Innovation) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คือการยืนยันถึงวิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 20 กว่าปีก่อนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้อย่างชัดเจน

“ผู้บริหาร มจธ. ในยุคนั้นเล็งเห็นว่า นอกจากการสร้างผู้มีทักษะวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว การสร้างโอกาสเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านการบริหารจัดการให้เขามีความพร้อมในการเป็นผู้นำของหน่วยงาน ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป  มจธ. จึงจัดตั้ง GMI  ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 เพื่อให้การศึกษาระดับปริญญาโทกับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่สนใจ” ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของ GMI

จุดเด่นของ GMI ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือ ตัวหลักสูตรที่มีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความแตกต่างจากหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจของสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการธุรกิจดิจิทัล ฯลฯ   

และจากความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับทั้งจากบุคลากรและผู้บริหารในภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก้าวต่อไปของ GMI ก็คือ การทำให้ GMI มีมาตรฐานการดำเนินการที่ทัดเทียมกับคณะบริหารธุรกิจในสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งอื่นๆ ในประเทศ และในระดับโลก

“เนื่องจาก สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือ AACSB เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลกกว่า 1,600 แห่ง การได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเป็นสถาบันด้านการบริหารธุรกิจ จาก AACSB จะทำให้เราสามารถยืนอยู่ในระดับเดียวกับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำ ทั้งในประเทศไทย รวมถึงทั่วโลกได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งทางคณาจารย์และบุคลากรทั้งหมดของสถาบัน ได้มีเป้าหมายและการทำงานร่วมกันที่เพื่อให้ GMI ได้รับการรับรองจาก AACSB มาตั้งแต่ปีแรกที่เข้าร่วมสมาชิกของ AACSB เมื่อปี พ.ศ.2554 ผ่านการทำงานใน 3 ส่วนไปพร้อมกันคือ การสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) นวัตกรรม (Innovation) และการสร้างผลกระทบ (Impact)” คณบดีกล่าวถึงที่มาของการขอรับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB

ด้าน ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ GMI ในฐานะผู้รับผิดชอบการขอรับมาตรฐานจาก AACSB กล่าวเสริมว่า หากสถาบันการศึกษาใดได้รับได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB  หมายความว่าสถาบันนั้นมีกระบวนการการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งการที่ GMI สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำในประเทศอีก 7 แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทั่วโลกมีหน่วยจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB รวมทั้งสิ้น 937 แห่ง ใน 60 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของสถาบันขนาดเล็กที่มีอายุเพียง 20 ปีแห่งนี้ 

“ในการพิจารณาเพื่อรับรองมาตรฐานของ AACSB นั้น จะเริ่มตั้งแต่การเข้ามาศึกษาและวิเคราะห์ว่าทางเราได้มีการดำเนินการในแต่ละส่วนตามไกด์ไลน์ หรือหัวข้อพิจารณาของเขาในลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และพันธกิจของเราเองมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้เรานำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับให้เข้ากับสิ่งที่เรามีอยู่ ซึ่งด้วยกระบวนการที่ต้องทำไปพร้อมๆ กันในหลายภาคส่วนที่ต่างก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากนี้ การได้รับการได้รับมาตรฐานระดับสากลเทียบเท่าคณะบริหารในสถาบันชั้นนำในประเทศ จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของ GMI

ผศ. ดร.วรพจน์ คณบดี GMI กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับรองมาตรฐานของ AACSB ในครั้งนี้นอกจากจะทำให้ทั่วโลกได้รู้จัก GMI ในฐานะหน่วยงานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีมาตรฐานระดับโลก ที่เป็นโอกาสนำไปสู่ความร่วมมือกับสถาบันหรือภาคเอกชนในระดับโลกในโอกาสต่อไปแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงอีกส่วนหนึ่งก็คือ “นักศึกษา” นั่นเอง

“นอกจากการเป็น School of Management and Innovation ที่โดดเด่นและแตกต่างจากสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งอื่นๆ แล้ว การได้รับการรับรองจาก AACSB คือเครื่องยืนยันว่า สถาบันแห่งนี้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับโลก ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับการทำงานหรือสมัครงานกับบริษัทนานาชาติได้”

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก AACSB มีทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN), คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC), คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. (GMI) เป็นสถาบันล่าสุด

และสำหรับผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://gmi.kmutt.ac.th/course หรือติดต่อที่ 02 470-9799, 084 676-5885 และอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

005295296
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
34982
45054
182920
1249135
1296161
5295296
Your IP: 18.206.14.36
2022-06-29 19:01