then
May 18, 2022

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพ ที่มีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณที่ดี มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการแพทย์ทางคลินิก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี 2 ปริญญาหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา โดยเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการเรียนแพทย์แบบใหม่ในหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม รู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศตามคุณลักษณะแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาเรียน 7 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (MD) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และปริญญา Intercalated BSc (iBSc) จากมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 จำนวน 28 คน ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลคะแนนสอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

     1) มีผลการเรียนที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ยของวิชา ชีววิทยา เคมี และ คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ในแต่ละรายวิชามากกว่า 3.50 หรือ

     2) ผลการสอบในระดับ AS หรือ A level ใน 3 รายวิชา ได้แก่ Biology Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยต้องมีคะแนนแต่ละรายวิชาในระดับมากกว่าหรือเท่ากับ A หรือ

     3) ผลการสอบ International Baccalaureate (IB) ใน 3 รายวิชาได้แก่ Biology Chemistry ในระดับ Higher Level โดยมีคะแนนแต่ละรายวิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 6 และ Mathematics โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 หรือ

     4) ผลการสอบ Scholastic Assessment Test – subject test (SAT II) ใน 3 รายวิชา ได้แก่ Biology Molecular (Biology-M) Chemistry และ Mathematics level 2 หรือ Physics โดยมีคะแนนแต่ละวิชาเท่ากับหรือมากกว่า 700

และมีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ผลทดสอบอายุไม่เกิน 2 ปี (พ.ศ. 2563 -2564) โดยมีคะแนนรวมมากกว่า หรือเท่ากับ 12.0 และ Session 3 (Quality of Written English) มากกว่าหรือเท่ากับ 3C และผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง IELTS 7.0 หรือ TOEFL iBT 100  (ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่รับสมัครวันสุดท้าย)

โดยต้องมี Portfolio ต้องจำนวน 10 - 20 หน้า กระดาษ A4 รวมหน้าปก และใช้ฟอนต์ Codia New ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

     1) ประวัติส่วนตัว

     2) ผลงานวิจัยและวิชาการรวมทั้งรางวัลหรือทุนที่ได้

     3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จิตอาสา หรือกิจกรรมอื่น ๆ

     4) เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay) ความยาว 800 - 1000 คำ โดยให้เลือกเขียนเพียง 1 หัวข้อ ดังนี้ 1. ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีต และสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือ 2. ความสำเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีในอดีตที่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน

 

เกณฑ์การพิจารณาและการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับสมัคร โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หลังผ่านเกณฑ์รอบแรกจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini-Interview (MMI) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มิวุฒิภาวะ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี มีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิต และมีคุณลักษณะเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI และความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ

 

รายละเอียดการจัดการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพที่มีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นพิเศษ มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการแพทย์ทางคลินิก โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม 258 หน่วย ในระยะเวลา 7 ปี หรือ 14 ภาคการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 : Early years ประกอบด้วย

ปีการศึกษาที่ 1 : Becoming a doctor

ปีการศึกษาที่ 2 : Fundamentals of clinical science I

ปีการศึกษาที่ 3 : Fundamentals of clinical science I โดยศึกษาในประเทศไทยและจัดการเรียนการสอนเบินภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 

ระยะที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 : Research and Innovation ศึกษาและปฏิบัติงานวิจัย ณ University london UCL) สหราชอาณาจักร หรือ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในกรณีที่มีปัญหาทำให้ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรได้ตามเวลาที่กำหนด) ทั้งนี้ หากนักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนและสอบผ่านตามเกณฑ์ของ UCL จะได้รับปริญญา Intercalated Bachelor of Science จาก UCL

ระยะที่ 3 : Later years เป็นวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและการฝึกทักษะทางคลินิก ประกอบด้วย

ปีการศึกษาที่ 5 : Integrated Clinical Care I

ปีการศึกษาที่ 6 : Life Cycle. Mental Health, Integrated Clinical Care I

ปีการศึกษาที่ 7 : Externship and Preparation for Practice โดยศึกษา ณ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลร่วมสอนอื่น ๆ ในประเทศไทย

 

สำหรับผู้สนใจ สมัครได้ที่ : http://admission.cra.ac.th/  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2576-6600 ต่อ 8481, 8485 (ในวันและเวลาราชการ) ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/PSCM.CRA

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003466261
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
27506
51681
194202
716261
0
3466261
Your IP: 34.231.147.28
2022-05-18 12:51