then
May 18, 2022
NIA

“เอ็นไอเอ - ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยเอ็มคิวดีซี” เปิดตัวพอดแคสต์คาดการณ์อนาคตคนไทยปี 2030

ครั้งแรกของไทย!! “เอ็นไอเอ - ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยเอ็มคิวดีซี” เปิดตัวพอดแคสต์คาดการณ์อนาคตคนไทยปี 2030 ชู 6 สัญญาณที่ไทยต้องตั้งรับ พร้อมแนวทางออกแบบนวัตกรรมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ FutureTales Lab by MQDC เปิดตัวพอดแคสต์ “Futures MEME อนาคตต้องรู้” ภายใต้การดำเนินโครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030 เพื่อฉายภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ใน 6 มิติ ได้แก่ อนาคตของการใช้ชีวิต อนาคตของการทำงาน อนาคตของการเรียนรู้ อนาคตของความเพลิดเพลิน อนาคตของการเดินทาง และ อนาคตของความยั่งยืน ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อส่งต่อข้อมูลสำคัญให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในมิติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ รวมถึงยังเป็นแนวทางในการช่วยกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคต

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ NIA ได้ร่วมกับ FutureTales Lab by MQDC ในการดำเนินโครงการ “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030”
ซึ่งเป็นโครงการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมจัดทํารายงานวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี 2030 โดยความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 6 มิติ ได้แก่ 1. Future of Living (อนาคตของการใช้ชีวิต) 2. Future of Work (อนาคตของการทำงาน) 3. Future of Learning (อนาคตของการเรียนรู้) 4. Future of Play (อนาคตของความเพลิดเพลิน) 5. Future of Mobility (อนาคตของการเดินทาง) และ 6. Future of Sustainability (อนาคตของความยั่งยืน) ซึ่งนอกจาก 6 ประเด็นดังกล่าวแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะส่งข้อมูลสำคัญให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ได้นำไปใช้ประโยชนน์ในมิติการต่อยอดการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับแต่ละด้าน อีกทั้งยังเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยกำหนดนโยบายการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการวิจัยดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ผ่านรายการ “Futures MEME” ในรูปแบบของ Podcast ที่จะมาอัพเดตกระแสการเปลี่ยนแปลงในแต่ละมิติ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สัญญาณการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ รวมถึงฉากทัศน์ และภาพอนาคตทางเลือกต่าง ๆ นอกจากนี้ รายการ Futures MEME ยังถือเป็นคลังข้อมูลที่สำคัญในด้านอนาคตศาสตร์ ซึ่งนับเป็นศาสตร์ที่จำเป็นอย่างมากต่อบริบทการพัฒนาประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุย หาแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตให้กับประเทศ โดยจะมีทั้งหมดจำนวน 13 ตอน ดำเนินรายการโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ

“ในปัจจุบันโลกออนไลน์มีข้อมูลหลากหลายและถูกเผยแพร่อย่างไม่หยุดยั้ง แต่ในด้านอนาคตศาสตร์หรือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตยังไม่ได้มีหน่วยงานที่พัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ดังนั้น NIA และ FutureTales Lab by MQDC จึงต้องการสร้างพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและนำไปต่อยอดในเชิงการพัฒนานวัตกรรมที่จำเป็นกับสังคมและประเทศ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการนำข้อมูลด้านอนาคตศาสตร์มาใช้ในการกำหนดนโยบายที่จำเป็น เช่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ ซึ่ง NIA เชื่อว่าเรื่องราวรอบด้านที่จะนำมาเล่าในรายการนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาอนาคตศาสตร์ และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป” ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติม

ทางด้าน ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหารฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ NIA ในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดและขยายผลจากปี 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และฉายภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ พฤติกรรม และสังคมของไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า นำไปสู่การคาดการณ์ทางออกของอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติภายใต้แนวคิด For All Well-Being”

“เราต้องการสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น Podcast จึงเป็นคำตอบเพราะฟังง่ายทั้งในระบบ IOS และ Android รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ FutureTales Lab by MQDC ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยและเป็นผู้นำด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศที่มีเป้าหมาย 3 เรื่องหลัก คือ 1. แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ 2. สร้างความร่วมมือ เครือข่าย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และ 3. เปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์ต่อเรื่องการเตรียมการสู่อนาคต (Evolution) ด้วยการสร้างแนวคิดที่ว่าอนาคตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราทุกคนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ เพื่อกำหนดนโยบายรวมถึงพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที” ดร.การดี กล่าวสรุป

สำหรับผู้สนใจสามารถรับฟังพอดแคสต์รายการ “Future Meme อนาคตต้องรู้” ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ทาง https://soundcloud.com/niathailand/sets/futures-meme เริ่มตอนแรกวันที่ 22 ตุลาคม นี้

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003467892
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
29137
51681
195833
717892
0
3467892
Your IP: 34.231.147.28
2022-05-18 13:41