พาณิชย์ มอบรางวัล Design Excellence Award 2021 (DEmark)

พาณิชย์ มอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2564 Design Excellence Award 2021 (DEmark)

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดพิธีมอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2564 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2021 (DEmark) เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการออกแบบดีเด่นในสาขาต่างๆ ในปีนี้ จำนวน 98 ราย เป็นการส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมทั้งยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก  โดยเป็นการจัดงานผ่าน Live Streaming บน Facebook page : DEmark’Thailand ในรูปแบบ Virtual Event

นายนันทพงษ์  จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “รางวัล DEmark ถือเป็นโครงการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับสินค้าและบริการของไทย เป็นการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของผู้ประกอบการ ทั้ง SME และ Micro SME อีกทั้งเปิดโอกาสทางการค้าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลักดันการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุก ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล

โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างตราสัญลักษณ์ DEmark ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น” 

โครงการ DEmark 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด REGENERATIVE DESIGN FOR THE NEXT สะท้อนดีไซน์ เชื่อมวิถีใหม่ สื่อถึงการปฏิรูปกระบวนการออกแบบ โดยให้คุณค่าและความสำคัญกับความต้องการ ในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบโจทย์วิถีใหม่ของผู้คนในโลกที่ทุกคนต้องปรับตัว ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ มาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 มีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน ที่สมัครเข้าร่วมการพิจารณารางวัลในปีนี้ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 590 ผลงาน ภายใต้ชื่อ DEmark Show Online 2021 ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 และมีการพิจารณาตัดสิน รางวัลในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2564

โดยในปีนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในสาขา ต่าง ๆ รวม 98 รายการ ดังนี้ 

  1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft) จำนวน 20 รายการ
  2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items) จำนวน 16 รายการ
  3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / etc.) จำนวน 13 รายการ
  4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/Smart Product-Service Solutions/ User-Oriented IOTs/ Wearables, Automated Services, Medical & Health Design, Sustainable Innovation, Etc.) จำนวน 14 รายการ
  5. กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) จำนวน 13 รายการ
  6. กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design) จำนวน 17 รายการ
  7. กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทางานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space /Condominium Project) จำนวน 5 รายการ

จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานออกแบบไทยออกสู่สายตา ของผู้บริโภคในตลาดสากลมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2551 – 2564 ณ ปัจจุบัน มีผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark จำนวนทั้งสิ้น 991 รายการ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล G-mark จำนวนทั้งสิ้น 485 รายการ โดยในปีนี้มีผลงาน ที่ได้รับรางวัล G-Mark 2021 จำนวน 21 รายการ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมสินค้าไทยที่ได้รับรางวัลได้จากการ จัดแสดงในหน้าเว็บไซต์ demarkaward.net  ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้ออีกช่องทางหนึ่ง

“เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การค้าไทย 5 ปี ตามแนวนโยบายของ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนและแบ่งปันข้อมูลเพื่อการพัฒนาทางการค้า ซึ่งการจัดโครงการ DEmark ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Japan Institute of Design Promotion (JDP) ผู้จัดการประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่น และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน TAIWAN Design Research Institute หรือ TDRI ผู้จัดรางวัล Golden Pin Design Award และหน่วยงานจาก The HongKong Exporters’ Association หรือ HKEA ผู้จัดรางวัล Hong Kong Smart Design Awards มาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลในปีนี้ พร้อมทั้งกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ DEmark มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังว่าการพัฒนาความร่วมมือกับรางวัลด้านการออกแบบ จากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นของโครงการ DEmark จะได้ช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้ และสามารถเผยแพร่ผลงานออกแบบให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้น เพื่อความสำเร็จทางการค้าต่อไป” นายนันทพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

รางวัล DEmark เป็นรางวัลที่ส่งเสริมผลงานออกแบบไทยสู่ระดับสากล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์ Demark เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบและใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการในการสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมทั้งยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าไทย เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 061 032 6594 , 082 954 5965 หรือ 0 2507 8278 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

032186398
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
46796
59281
327647
162633
1659375
32186398
Your IP: 54.165.57.161
2021-12-03 19:28