01Top_System
NIA

เอ็นไอเอ เปิดม่าน “การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA

เอ็นไอเอ เปิดม่าน “การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” รุกเฟ้นหานวัตกรรมเพชรน้ำดีเพื่อชิงรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม “การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Timeless Honor รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดแห่งนวัตกรรม ล้ำค่าเหนือกาลเวลา” โดยมุ่งเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือประเทศในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยผ่านการเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2564 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Timeless Honor รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดแห่งนวัตกรรม ล้ำค่าเหนือกาลเวลา ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมไทยที่มีเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสานต่อมาอย่างยาวนานกว่า 17 ปี โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” พร้อมทั้งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” โดยที่ผ่านมา NIA ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศและปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผลงานนวัตกรรมและองค์กรในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน หรือนวัตกร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิค-19 ในช่วง 1 ปีกว่า ๆ ที่ผ่านมา NIA ได้มีการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบการติดตาม และการตรวจสอบ 2. การใช้ระบบการแพทย์และสุขภาพทางไกล 3. ระบบแสดงตำแหน่งและจัดส่งสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ และ 4. การบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ และการกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และนวัตกรรมนี้ถูกนำไปใช้งานจริงในโรงพยาบาล และพื้นที่ที่จำเป็นอย่างแพร่หลาย อีกทั้ง ในปีที่ผ่านมายังมีการมอบรางวัลพิเศษสำหรับโครงการนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 อีกด้วย”

ดร.พันธุ์อาจ อธิบายต่อว่า “ในยุคนิวนอร์มอลนี้ จะส่งผลให้การดำเนินชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป NIA จำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมพลิกฟื้นประเทศทั้ง 7 ด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะมีกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้แก่ 1. นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ 2. นวัตกรรมเชิงพื้นที่ 3. นวัตกรรม 4. นวัตกรรมภาครัฐ 5. นวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 6. นวันกรรมกรอบความคิด และ 7. นวัตกรรมศาสตร์และศิลป์ ซึ่ง “ผลงานนวัตกรรม” เหล่านี้ นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาตอบโจทย์การดำเนินชีวิตยุคใหม่แล้ว ยังจะนำไปสู่การสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาธุรกิจและนโยบายนวัตกรรมของประเทศไทย พร้อมก้าวสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม” ต่อไป”

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2548 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติคนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมโดดเด่นและสร้างคุณค่าต่อประเทศชาติในหลากหลายด้าน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ - ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม - ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ – ผลงานนวัตกรรมที่นำการออกแบบมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้านสื่อและการสื่อสาร - ผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ในการนำเสนอเนื้อหาและการสื่อสารรูปแบบใหม่ และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น - องค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างโดดเด่น ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร สำหรับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับพระบรมรูป “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ จาก NIA เช่น การพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมจากการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ การพัฒนาต่อยอดการลงทุนผลงานนวัตกรรมและขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อในวงกว้างเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้สู่สาธารณะมากขึ้น”

สำหรับท่านที่สนใจหากมั่นใจว่าพร้อม! อย่ารอช้า เพราะบางครั้ง “โอกาส” มักจะมาในจังหวะที่พอดีแบบไม่ทันตั้งตัว สนใจสมัครคลิกได้ที่ https://award.nia.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณพัชรีนาถ 08-0070-2999 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

029542454
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
10617
55652
10617
919724
1609543
29542454
Your IP: 34.231.243.21
2021-10-17 04:37