ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ยกระดับโรงงานสีเขียว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายเพิ่มศักดิ์ ไกรสรพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นายเพิ่มศักดิ์ ไกรสรพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ยกระดับโรงงานสีเขียว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยระบบออโตเมชั่นเต็มรูป

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มยอดนิยมภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing for Good” ยึดมั่นในหลัก 3R+1T ในกระบวนการทำงาน ก้าวสู่การเป็นโรงงานสีเขียว มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบออโตเมชั่น เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

นายเพิ่มศักดิ์ ไกรสรพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าสำหรับโรงงานผลิตเครื่องดื่มของซันโทรี่ เป๊ปซี่โคนั้น เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงจากประเทศเยอรมัน ควบคุมการผลิตด้วยระบบออโตเมชั่นเต็มรูปแบบ โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง 800 ขวดต่อนาที ที่สำคัญคือเป็นโรงงานระบบปิดตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การขึ้นรูปขวดพีอีที ผสมเครื่องดื่ม บรรจุขวด ปิดฝา ติดฉลาก และการแพ็คบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้โรงงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารระดับโลก เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเครื่องดื่มของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค นั้นสะอาดและปลอดภัย 100 %  ซึ่งมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง มีทั้งสิ้น 9 สายการผลิต  ส่วนโรงงานแห่งที่สองตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 4 สายการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังได้เตรียมงบประมาณอีก 1,500 ล้านบาท สำหรับขยายโรงงานในเฟสต่อๆ ไป เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

พร้อมกันนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing for Good” โดยยึดมั่นในหลัก 3R+1T ในกระบวนการทำงาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยหลัก 3R ได้แก่ Reduce-Reuse-Recycle และ 1T คือ Technology ในการทำงาน เริ่มจากการเดินหน้าใช้ขวดพีอีทีที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีร่วมกับคู่ค้าจนเกิดเป็น light weight plastic ซึ่งเป็นการใช้ปริมาณพลาสติก บรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ เป๊ปซี่โคและซันโทรี่ ต่างก็มีวิสัยทัศน์ในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายการใช้บรรจุภัณฑ์ทั่วโลก ที่สามารถรีไซเคิล สลายตัว หรือย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100% ภายในปี 2568 และ 2573 ตามลำดับ*

ด้านโรงงานผลิตเครื่องดื่มซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ถือเป็น “โรงงานสีเขียว” กล่าวคือสามารถอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง (โดยออกแบบตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับ Silver ในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) อาทิ หลังคาที่สามารถดูดซับความร้อนได้ดี ทิศทางของโรงงานควรหันทางด้านใด จนถึงการใช้อาคารในการปฏิบัติงานจริง บวกกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ ติดตั้งหลอดไฟ LED ประหยัดไฟฟ้า และเทคโนโลยีในสาย

การผลิตที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการผลิตในปัจจุบันสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และยังมุ่งหน้าพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ด้านทรัพยากรน้ำ โรงงานผลิตเครื่องดื่มของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ได้เลือกใช้เทคโนโลยีในสายพานการผลิตที่ช่วยลดการใช้น้ำ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตเครื่องดื่ม 1 ลิตร เราใช้น้ำไม่เกิน 1.5 ลิตร ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สูงกว่ามาตรฐานที่นิคมอุตสาหกรรมกำหนด โดยโรงงานได้ควบคุมคุณภาพของน้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่การนิคมฯ ให้มีคุณภาพสูงกว่าคุณภาพของน้ำทิ้งที่การนิคมฯ กำหนด  ซึ่งทำให้โรงงานสามารถนำน้ำส่วนหนึ่งที่ได้รับการบำบัดแล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น ใช้ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโรงงาน ส่งผลให้ใช้ทรัพยากรน้ำลดลงไปได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2561 โรงงานที่สระบุรียังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่โรงงานที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้กับโรงงานที่ผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใบรับรองนี้มีอายุ 3 ปี

ที่สำคัญ เมื่อทำการจัดลำดับโรงงานผลิตเครื่องดื่มในเครือซันโทรี่ทั่วโลก โรงงานที่สระบุรี ได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิต จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา พนักงานและทีมงานของบริษัทยังใส่ใจดูแลชุมชนรอบโรงงาน ด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำในโรงเรียน และบริจาคเครื่องดื่มที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน  อีกทั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการปลูกป่า ทำนาร่วมกับชุมชนรอบโรงงาน  แสดงถึงความใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการตอบแทนสังคม ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

“เรามั่นใจว่าด้วยฐานการผลิตที่มีศักยภาพสูงทั้งสองแห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งแรกที่จังหวัดระยอง และโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งที่สองที่จังหวัดสระบุรี รวมทั้งกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่รสชาติและคุณภาพดีเยี่ยมส่งถึงมือคนไทยทั่วประเทศ  รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค สามารถดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มและสร้างการเติบโตในประเทศไทยได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป” นายเพิ่มศักดิ์กล่าวสรุป

(* ข้อมูลจาก www.pepsico.com และ www.suntory.com)

Rate this item
(1 Vote)

Page Visitor

011417145
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1702
52508
264702
8039087
1298940
1507065
11417145
Your IP: 3.238.107.166
2020-11-27 00:56