01Top_System

“เจน นำชัยศิริ” ประธาน ส.อ.ท. วาระปี 2559 - 2561

“เจน นำชัยศิริ” ประธาน ส.อ.ท. วาระปี 2559 - 2561
ชูนโยบาย “อุตสาหกรรมเป็นมิตร ช่วยเศรษฐกิจ ช่วยชาติ”

ประธาน ส.อ.ท. คนใหม่ วาระปี  2559 - 2561 ประกาศนโยบายการบริหารงานชูยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 6 ด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมเป็นมิตร ช่วยเศรษฐกิจ ช่วยชาติ”

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงพันธกิจหลักที่จะดำเนินการในวาระปี 2559-2561 ว่าจะสร้างความเข้มแข็งโดยเสริมสร้างภราดรภาพ ความเข้าใจ และความสามัคคี ของหมู่สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของ ส.อ.ท. รวมถึงเสริมข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การระดมความคิด กระบวนการตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความจริงและข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตสาธารณะ เข้ามาร่วมงานใน ส.อ.ท. เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง และยั่งยืน มากยิ่งขึ้น

สำหรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 6 ด้าน จะได้รับการผลักดันให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ ของ ส.อ.ท. ทั้งจากยุทธศาสตร์กลุ่มอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์จังหวัด และภูมิภาค ได้แก่

 1. สร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย ด้วยประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม
 2. พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทย ด้วยการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์
 4. สร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมไทยใช้ประโยชน์จากการเจรจาการค้า
 5. พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย
 6. ร่วมกับภาครัฐในการสร้างปัจจัยเอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดทำกลไกหลักของ ส.อ.ท. ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยได้แบ่งหน่วยงานภายในองค์กรไว้ดังนี้

     กลุ่มเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ประกอบด้วย สถาบันรหัสสากล GS-1, สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย RFID,สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม  IRDI, สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม ICTI, สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ HCI, สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต SMI, สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม IIE, และ Industry 4.0

     กลุ่มสัมพันธ์สมาชิก  ประกอบด้วย งานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม (45 กลุ่มอุตสาหกรรม), งานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด (74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) และงานสมาชิกสัมพันธ์

     กลุ่มปัจจัยพื้นฐาน  ประกอบด้วย งานเศรษฐกิจ, งานส่งเสริมการค้าการลงทุน, งานวิชาการ, งานส่งเสริมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, งานโลจิสติกส์, งานกฎหมาย, งานพิธีการต่างประเทศ และงานแรงงาน

     กลุ่มสื่อสารสาธารณะ  ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์, งานรายได้, งานกิจกรรมเพื่อสังคม, Young FTI, สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม TIPMSE,สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม IEI และสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน WIS

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้แผนงานสามารถดำเนินได้ตามแผนที่วางไว้ สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้แต่งตั้ง นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์ รองประธานอาวุโส รองประธาน เลขาธิการ นายทะเบียน และเหรัญญิก เพื่อดูแลรับผิดชอบสายงานต่างๆ ดังนี้

 1. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์           รองประธานอาวุโส
 2. นายสมพงศ์ นครศรี                 รองประธานอาวุโส
 3. นายสุมิดา บุรณศิริ                   รองประธานอาวุโส
 4. นายทวี ปิยะพัฒนา                  รองประธานอาวุโส
 5. นายสมพงษ์ ตันเจริญผล          รองประธานอาวุโส
 6. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล          รองประธาน - งานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาธุรกิจ และศูนย์อาเซียน
 7. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์              รองประธาน – งานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อ อุตสาหกรรมและสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
 8. นายเชิญพร เต็งอำนวย            รองประธาน – งานสำนักประธาน
 9. นายถาวร ชลัษเฐียร                 รองประธาน – งานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
 10. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา          รองประธาน – งานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
 11. นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ          รองประธาน – งานสำนักประธาน
 12. นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์           รองประธาน – งานสำนักประธาน
 13. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์             รองประธาน – งานสำนักประธาน
 14. นายนิธิ ภัทรโชค                       รองประธาน - งานโลจิสติกส์ งานส่งเสริมการค้า ชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 15. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี             รองประธาน – งานสำนักประธาน
 16. นายบวร วงศ์สินอุดม                 รองประธาน – งานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
 17. น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม   รองประธาน – งานสำนักประธาน
 18. นายปฐม สุทธาธิกุลชัย             รองประธาน – งานสำนักประธาน
 19. นายพิชิต บูรพวงศ์                   รองประธาน – สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
 20. นายพีระ เพชรพาณิชย์             รองประธาน – งานสำนักประธาน
 21. นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ                รองประธาน – งานกิจกรรมเพื่อสังคม
 22. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์        รองประธาน – งานองค์กรระหว่างประเทศ
 23. นายมานะผล ภู่สมบุญ               รองประธาน – งานสำนักประธาน
 24. นายวศิน เตยะธิติ                      รองประธาน – งานสำนักประธาน
 25. นายวัลลภ วิตนากร                   รองประธาน – งานเศรษฐกิจ
 26. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล          รองประธาน – งานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 27. นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์       รองประธาน – งานรายได้
 28. นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล             รองประธาน – งานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
 29. นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์      รองประธาน – งานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
 30. นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร       รองประธาน – งานวิชาการ
 31. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช    รองประธาน – งานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน
 32. นายสมยศ ตั้งมีลาภ                   รองประธาน – งานสำนักประธาน
 33. นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์        รองประธาน – งานประชาสัมพันธ์
 34. นายสมัย ลี้สกุล                          รองประธาน – งานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
 35. นายสุชาติ จันทรานาคราช         รองประธาน – งานแรงงาน
 36. นายอรินทร์ จิรา                         รองประธาน – งานพิธีการต่างประเทศ
 37. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา         เลขาธิการและงานกฎหมาย
 38. นางพัชนี ธนาพรสิน                   นายทะเบียน
 39. พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล               เหรัญญิก

“ส.อ.ท. ที่ผมอยากเห็น จะต้องเป็นสถาบันหลักของภาคอุตสาหกรรม ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่เชื่อมั่น ของสังคม เป็นที่พึ่งของนักอุตสาหกรรม พร้อมสร้างเสริมสถานภาพของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาสังคม ภายใต้คำขวัญที่ว่า “อุตสาหกรรมเป็นมิตร ช่วยเศรษฐกิจ ช่วยชาติ” อีกทั้งเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็ง โดยเน้นหลักการทำงานที่ มั่นความจริง แม่นข้อมูล มุ่งส่วนรวม และพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งภาครัฐ ในแนวทางที่สร้างสรรค์ เสมอภาค และปลอดการเมือง” ประธาน ส.อ.ท. กล่าว

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 20 September 2018 11:25

Page Visitor

030099263
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
16202
57928
189805
1476533
1609543
30099263
Your IP: 3.236.253.192
2021-10-27 07:04