“พลังงานบริสุทธิ์” คว้าองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน ปี 63

“พลังงานบริสุทธิ์” คว้าองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน ปี 63

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เผยความสำเร็จรับรางวัลอ งค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 จากการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ บนพื้นฐานหลักการสิทธิมนุษยชน ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม

คุณพรทิพย์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคลล บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

คุณพรทิพย์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคลล บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนในวงกว้าง ซึ่งนอกเหนือจากการทำธุรกิจ บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดอย่างชัดเจนในเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ขององค์กรในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Awareness) ให้กับบุคลากร มีมาตรฐานการบริหารจัดการและดูแลหน่วยงานในระบบห่วงโซ่อุปทานให้เคารพสิทธิมนุษยชน (Supply Chain Management) มีหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับและติดตามการดำเนินการ (Implementation) ตามนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

รวมถึงมีกลไกการร้องเรียนร้องทุกข์ (Complaint Mechanism) ที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้ ทั้งยังมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการจัดการแก้ปัญหา และเยียวยา (Remedy) ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร และมีช่องทางการสื่อสาร (Communication) เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล และข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนขององค์กร

คุณพรทิพย์ กล่าวว่า จากการให้ความสำคัญในด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท ส่งผลให้ EA ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ที่จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับองค์กรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรอื่นต่อไป

“รางวัลองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นรางวัลที่ช่วยยืนยันได้ว่า การดำเนินการของบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานหลักการสิทธิมนุษยชนสูงกว่าระดับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ทั้งยังเป็นกำลังใจให้เราเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปในทุกมิติ เพราะเราเองอยากเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คุณพรทิพย์กล่าว

คุณพรทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงเป้าหมายการเติบโตในอนาคตอีกว่า บริษัทยังเดินหน้าพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ร่วมถึงปีหน้านี้ ประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งคงเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเติบโตไปด้วยกันกับบริษัท ขณะที่โครงการต่างๆ ที่บริษัทกำลังลงทุน เช่น เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ยานยนต์ไฟฟ้า และการอัดประจุไฟฟ้าด้วยความเร็วสูง ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย EA จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่ในระดับภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเข้าทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ

Page Visitor

022622848
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
9858
49579
9858
670356
1767374
22622848
Your IP: 3.235.173.155
2021-06-13 03:43