การบินไทย คว้ามาตรฐาน World Class ยกระดับคุณภาพ Thai Airways Academy

การบินไทย คว้ามาตรฐาน World Class ยกระดับคุณภาพ Thai Airways Academy

การบินไทย ก้าวสู่การเป็น World Class Training Center จากการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ World class ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพของฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และการจัดการ Thai Airways Academy ของการบินไทย โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการด้านการฝึกอบรม ทั้งบุคลากรของการบินไทยและบริษัทในเครือ รวมถึงผู้ที่สนใจข้ามารับบริการฝึกอบรมกับการบินไทย เพื่อตอกย้ำการเป็นสายการบินชั้นนำระดับโลก

คุณเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คุณเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติมีการดำเนินธุรกิจในระดับโลกมาอย่างยาวนานเกือบ 60 ปี โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนกลายเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมั่นคง ทำให้การบินไทยเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินรวมถึงการเป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา การบินไทย โดยฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และการจัดการ Thai Airways Academy ได้มีการจัดพิธีรับมอบใบรับรองจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบสินค้าอันตราย (IATA Accredited Training School / IATA-ATS) ในระดับสากล ที่สามารถให้บริการฝึกอบรมกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย (Dangerous Goods) ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 29993 : Learning Services Outside Formal Education เป็นแห่งแรกในประเทศไทย จาก URS-United Registrar of Systems (Thailand) Limited ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานบริการด้านการเรียนรู้ในระดับสากล ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ International Organization for Standardization โดยครอบคลุมการจัดการอบรมแบบการเรียนรู้ภายในห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัท รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่องค์กรภายนอกและผู้ที่สนใจเข้ารับบริการฝึกอบรม

คุณเชิดพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 29993 นี้ นับเป็นการยกระดับคุณภาพของฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และการจัดการ Thai Airways Academy ของการบินไทย ให้เป็น World Class Training Center โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับ ได้แก่ ความชัดเจนในข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวัง ความโปร่งใสในระบบการจัดการและความน่าเชื่อถือเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดการศึกษาสมัยใหม่ที่มีรูปแบบหลากหลายและมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน

โดยการรับรองมาตรฐานระดับ World class เป็นการขยายขีดความสามารถในการฝึกอบรมของการบินไทย ให้สามารถจัดการบริการฝึกอบรมแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและลูกค้าจากต่างประเทศได้ โดยการขยายการบริการด้านการฝึกอบรมเข้าสู่ตลาดสากลนี้ ถือเป็นแหล่งรายได้เสริมที่ทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างมากอีกทางหนึ่ง

“ด้วยเราเป็นสายการบินแห่งชาติและดำเนินธุรกิจในระดับสากล ความน่าเชื่อถือของแบรนด์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ หรือด้านความปลอดภัย ดังนั้นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้ดี เพื่อที่จะออกไปให้บริการลูกค้า ถือเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์ของเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้น เราจึงได้ดำเนินการด้วยความสามารถของคนการบินไทยเองโดยไม่ต้องจ้างที่ปรึกษา ในการพัฒนาระบบการจัดการจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับ World Class และเป็น World Class Training Center ซึ่งนี่ส่งผลที่ดีต่อการยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์และทำให้มั่นใจได้ว่า ศูนย์ฝึกอบรมของการบินไทยมีความน่าเชื่อถือและศักยภาพที่ดี ทั้งนี้การบินไทยเป็นแบรนด์สินค้าและบริการแรกของไทยที่อยู่ในระดับเวิล์ดคลาสมาตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อ 59 ปีที่แล้ว และจะครบ 60 ปี ในปี 2563 นี้ เราจึงมุ่งมั่นจะพัฒนาองค์กรต่อไปให้ก้าวหน้าและยั่งยืน” คุณเชิดพันธ์กล่าว

คุณเชิดพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า ในปีเดียวกันนี้ การบินไทยยังได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร รวมถึงได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่สามารถรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งสามารถประเมินมาตรฐานอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ และลูกค้าภายนอกได้อีกด้วย

นอกจากนี้คุณเชิดพันธ์ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงนโยบายในการจัดการบุคลากรไว้ว่า การจะทำให้องค์กรหรือบริษัทดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน Functional Skills ซึ่งเป็นทักษะด้านการทำงานในหน้าที่ของตน และ Soft Skills โดยเฉพาะในเรื่องของ Mindset โดยการบินไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงาน สามารถขับเคลื่อนแผนงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข็งขันและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน