เป๊ปซี่-โคล่า คว้ารางวัลด้านความปลอดภัยต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

เป๊ปซี่-โคล่า คว้ารางวัลด้านความปลอดภัยต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

เป๊ปซี่-โคล่าโดยสาขาโรงงานโรจนะ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว รับมอบรางวัลเกียรติคุณจากโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ในระดับทองแดงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน พร้อมชูนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งยึดหลักกฎหมายและมาตรฐานการจัดการระดับสากล ผสานความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน

คุณเด่นพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการโรงงานโรจนะ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด

คุณเด่นพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการโรงงานโรจนะ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด กล่าวว่า ในปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่โรงงานโรจนะได้รับรางวัล Zero Accident จากกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกฎหมายในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อีกทั้งยังได้นำมาตรฐานการจัดการในระดับสากลต่างๆ มาใช้ อาทิ ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

รวมทั้ง OHSAS 18001 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของพนักงาน และช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ระบบที่เรียกว่า Global Environment Health and Safety Management System (GEHSMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานภายในที่สำนักงานและโรงงานต่างๆ ของเป๊ปซี่โคทั่วโลกใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก

โดยโรงงานโรจนะเริ่มเปิดตัวเพื่อดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์นับตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกคนมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นเป้าหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน คือ “มุ่งส่งเสริมให้พนักงาน ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้เยี่ยมชมมีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานเป็นศูนย์”

อีกทั้งยังได้ประกาศใช้ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานของโรงงานและกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเมื่ออยู่ในเขตโรงงาน, การอ่านทำความเข้าใจป้ายความปลอดภัยและปฏิบัติตาม และการใส่เสื้อสะท้อนแสงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่รถโฟล์คลิฟต์กำลังทำงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเครื่องจักรภายในโรงงานให้เป็นระบบ Safety Control เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งสอดคล้องตามหลักมาตรฐานของยุโรป รวมทั้งยังได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมาให้ตรวจสอบและรับรองก่อนนำมาใช้ในสายการผลิตด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหัวหน้างานเดินตรวจตราการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และรณรงค์ให้พนักงานลดพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ

“เป้าหมายสูงสุดที่เราคาดหวัง คือ ทุกคนที่เข้ามาทำงานภายในโรงงานโรจนะจะต้องกลับบ้านไปด้วยความปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งที่ผ่านมาเราได้จัดการอบรมและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังค่านิยมในด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การอบรมด้านการใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นต้น

โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานโรงงานโรจนะทุกคน ทำให้พนักงานมีความมั่นใจในระบบการทำงาน ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน การเข้าร่วมในโครงการ Zero Accident Campaign ยังถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำหลักการต่างๆ มาใช้ประเมินศักยภาพขององค์กรจนนำไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น” คุณเด่นพงศ์กล่าว

สำหรับในปีต่อไป โรงงานโรจนะวางแผนที่จะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีแนวทางในการปรับข้อกำหนดและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนมาตรการการตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในโรงงานให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด ดำเนินธุรกิจหลักใน 2 ด้าน คือ ธุรกิจเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว โดยมีโรงงาน 4 แห่ง สำหรับโรงงานโรจนะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” เป็นหลัก โดยมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 496 คน