AGE โชว์ผลประกอบการ Q3/59 พุ่ง

AGE โชว์ผลประกอบการ Q3/59 พุ่ง

AGE เผยรายได้รวมไตรมาส 3 ปีนี้ทะลุเป้า มีรายได้รวมกว่า 3.1 พันลบ. จากการขายในประเทศเป็นหลัก คาดปีนี้มีรายได้โต 10-15% จากปีก่อน พร้อมเปิดแผนปี 2560 ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ 35% จากปีนี้ เน้นลดต้นทุน ขยายตลาด และการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ บวกลงทุนขยายโรงงาน รองรับกระบวนการผลิตให้มีสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ

คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าและการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง อาทิ ถ่านหินบิทูมินัส เป็นต้น โดยจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อไตรมาส 3/2559 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถรับรู้รายได้ทะลุเกินกว่าเป้าที่ได้ตั้งไว้ โดยมีรายได้รวมกว่า 3,134 ล้านบาท และมีกำไรประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากราคาของถ่านหินที่มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมา

สำหรับรายได้ดังกล่าวจะมาจากสัดส่วนการจำหน่ายถ่านหินในประเทศเป็นหลักประมาณ 80% และอีก 20% มาจากการจำหน่ายในต่างประเทศ อาทิ จีน, เวียดนาม และไต้หวัน เป็นต้น และบริษัทคาดว่าปีนี้ปริมาณการขายจะเติบโตได้ประมาณ 10-15% เมื่อเทียบจากปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการจำหน่ายในต่างประเทศเพียง 10% และ 90% จากในประเทศ

บริษัทได้มีการปรับสัดส่วนของปริมาณการจำหน่ายตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต และยอดขายจากต่างประเทศมาจากการส่งออกถ่านหินไปยังประเทศจีน หลังจากมีการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น ซึ่งจีนเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวทำให้มีการสะสมเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า อีกทั้งเวียดนามเริ่มมีการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ประกอบกับ ด้วยปัจจัยบวกที่ได้รับจากการปรับราคาจำหน่ายถ่านหินของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้สามารถจำหน่ายและทำรายได้ได้เกินกว่าเป้าที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยังมีแผนในการลดต้นทุน และการแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแผนในการดำเนินธุรกิจในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้เพิ่ม 35% จากปีนี้ โดยจะมีการดำเนินการในเรื่องของการลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆ และการขยายตลาดจำหน่ายถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ในปีนี้บริษัทได้มีการลงทุนขยายโรงงาน บริษัทคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้ และจะเริ่มดำเนินการทดสอบการเดินเครื่อง (Test Run) ในช่วงต้นปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการขยายโรงงานในครั้งนี้จะช่วยให้กำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการ

คุณพนม กล่าวต่อถึงจุดเด่นของบริษัทว่า ด้วยความพร้อมในการรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการลดผลกระทบที่มีต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ ที่ครบครัน ทั้งท่าเรือ เรือขนส่งสินค้า และคลังสินค้าที่จะช่วยการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีมาตรฐานสากลและรางวัลต่างๆ อาทิ ISO 9001 : 2008, รางวัล CSR-DIW Continuous ติต่อกัน 3 ปี และรางวัล Green Industry level 3 เป็นต้น

นอกจากนี้ ด้วยจุดเด่นด้านหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจต่อคู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้น จึงทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจเสมอมา ขณะเดียวกันบริษัทยังมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ทั้งการจัดสัมมนา นำผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และการดูแลให้พนักงานมีการพัฒนาและเติบโตควบคู่ไปพร้อมกับบริษัทด้วย

ส่วนสิ่งที่อยากจะฝากถึงลูกค้าในการสร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญคือ ถ่านหินเป็นพลังงานสะอาด หากมีการบริหารจัดการที่ดีจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน ด้านผู้ถือหุ้น บริษัทอยากให้มีความมั่นใจในการเติบโตที่มั่นคง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินอยู่บ้าง แต่ตนมั่นใจว่าในอนาคต ราคาถ่านหินจะมีการปรับเพิ่มมากขึ้นและส่งผลดีต่อธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) หรือ AGE ก่อตั้งโดยคุณพนม ควรสถาพร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เพื่อประกอบธุรกิจด้านการนำเข้าและการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูงจากประเทศอินโดนีเซีย โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทได้ศึกษาและวิจัยธุรกิจด้านเชื้อเพลิงถ่านหิน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียจนมั่นใจในแหล่งที่มาของถ่านหิน และกระบวนการผลิตสาหรับโรงงาน ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นบริษัทใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด

โดยแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 และในปี 2557 บริษัทเล็งเห็นถึงการขยายโอกาสทางธุรกิจจึงได้จัดตั้งบริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการต่อยอดธุรกิจพลังงานของบริษัทให้พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านวิสัยทัศน์ คือ เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยั่งยืน รักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย และมีพันธกิจในการมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม

ประกอบกับบริษัทยังมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ ที่จะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว เพื่อให้บริษัทได้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายดังนี้ 1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ปฏิบัติต่อทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน

2. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

3. การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ โดยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึง การบริการที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้ง มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ

4. การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎและสัญญาอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ 5. การสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ พร้อมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Page Visitor

015132203
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10527
52723
416183
11437843
1499961
1988039
15132203
Your IP: 18.204.42.98
2021-01-23 04:20