01Top_HachiEng

กนอ. เอ็มโอยู ทีโอที พัฒนาระบบสื่อสารความเร็วสูง

กนอ. เอ็มโอยู ทีโอที พัฒนาระบบสื่อสารความเร็วสูง ดันทุกนิคมฯใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์ทุกการลงทุน!

กนอ. ทีโอที ผนึกความร่วมมือพัฒนาระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ-นักลงทุน สอดรับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในด้านมาตรฐานการบริการที่มีศักยภาพสูง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการวางระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาและเตรียมให้บริการด้านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G สำหรับเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ-นักลงทุนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

โดยนายสุริยะฯ กล่าวว่า ด้วยพฤติกรรมของนักลงทุนใน ยุค “New Normal” ที่นิยมสืบค้นข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้า หรือการบริหารข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การบริการด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยรูปแบบของการสื่อสารในลักษณะเช่นนี้จะนำไปสู่การตัดสินใจของนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของนักลงทุน

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายที่ชัดเจนด้านส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศด้วยการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นเครื่องมือในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กนอ.มีแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G โดยจะนำร่องในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินงานเอง 14 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร

โดยการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับ IoT (Internet of Things : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) มาใช้ในการประกอบกิจการ และช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งสามารถให้บริการระบบสาธารณูปโภคต่างๆของนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนักลงทุน

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการให้บริการโทรคมนาคมภายในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 14 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เป็นศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับภารกิจ ด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นภาคส่วนที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยทีโอทีพร้อมนำศักยภาพบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มาสนับสนุนภารกิจการพัฒนาของ กนอ.โดยการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนิคมอุตสาหกรรม รองรับแนวคิดการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และนักลงทุน ด้วยโครงการวางระบบสื่อสารความเร็วสูงด้วย Fiber to The Factory

โครงการวางระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) ระหว่าง กนอ.กับทีโอที มีแนวทางบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว มีการวางแผนการจัดการความเป็นระเบียบในการเดินสายนำสัญญาณภายในนิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักลงทุนมั่นใจในศักยภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของ กนอ.และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของประเทศได้ต่อไป

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

028074182
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
26060
54490
129208
1060995
1699103
28074182
Your IP: 44.192.254.246
2021-09-21 12:34