01Top_System

กนอ. มอบธงขาว - ดาวเขียว ปี 62 ชู 123 รง.ผ่านเกณฑ์ดี

กนอ. มอบธงขาว - ดาวเขียว ปี 62 ชู 123 รง.ผ่านเกณฑ์ดี 67 รง.อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม รับธงขาว-ดาวทอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2562 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี 123 ที่อยู่ในเกณฑ์ดี และอีก 67 แห่ง รับมอบธงขาว-ดาวทอง หลังรักษามาตรฐานเกณฑ์ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี ตอกย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดย กนอ. ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550- 2562 ซึ่งมีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (ธงขาว-ดาวเขียว)-ดีเยี่ยม (ธงขาว-ดาทอง) รวมทั้งสิ้น 1,303 โรง ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ภาคตะวันออก(มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

โดยปี 2562 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเกณฑ์ดี และรับมอบธงขาว-ดาวเขียว จำนวน 123 โรง และมอบธงธรรมาภิบาลฯ ให้กับสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี หรือ ธงขาว-ดาวทอง(Gold Star Award) นับจากปีที่ประเมิน (2557-2562) รวมทั้งสิ้น 67 แห่ง สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับได้ของภาคประชาชน และยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศ ที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“ในส่วนของเกณฑ์การประเมินฯ คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามแผนลดและขจัดมลพิษ และคณะทำงานตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กนอ.ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น สื่อท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบนิคมฯ ทั้งในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลบ้านฉาง และกลุ่มประมงเรือเล็ก ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 10 ด้าน คือ การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการด้านขยะ/กากของเสีย การจัดการระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ  การจัดการไอระเหยสารเคมีและสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสภาพพื้นที่การทำงาน การบริหารจัดการด้านลดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยและข้อร้องเรียน การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ก การจราจรขนส่ง (วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์) และความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน กนอ.ยังกำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมฯ มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยังยืนควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมไทย อีกด้วย” นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว 

สำหรับปี 2562 มีโรงงานที่ได้รับมอบธงธรรมาภิบาลธงขาว–ดาวเขียว จำนวนทั้งสิ้น 123 แห่ง แบ่งออกเป็น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 55 โรงงาน  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) จำนวน  37 โรงงาน  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จำนวน 2 โรงงาน  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำนวน 13 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จำนวน 5 โรงงาน และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน  11 โรงงาน และได้รับมอบธงธรรมาภิบาลธงขาว – ดาวทอง สำหรับโรงงานที่รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปีต่อเนื่อง (2557-2562) จำนวน 67 โรงงาน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 26 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) จำนวน 20 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จำนวน 1 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำนวน 10 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จำนวน 4 โรงงาน และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 6 โรงงาน

“กนอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมผลักดันให้โรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านต่างๆที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมและใกล้เคียงต่อไป” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

030103144
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
20083
57928
193686
1480414
1609543
30103144
Your IP: 3.236.253.192
2021-10-27 08:38