01Top_System
DIW

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชี้จุดแข็งพื้นที่ กว่า 1 ล้านไร่ทั่วไทย

นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชี้จุดแข็งพื้นที่ กว่า 1 ล้านไร่ทั่วไทย พร้อมรับการลงทุน เผยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสากรรม แก้พิษเศรษฐกิจหลังโควิด-19

กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3 จังหวัดเป้าหมาย ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอ่างทอง ชี้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สอดคล้องศักยภาพ 3 จังหวัด เตรียมผลักดันแผนแม่บทยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม กระตุ้นการลงทุนฟื้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วประเทศแล้ว กว่า 1 ล้านไร่ ใน 47 จังหวัด มุ่งเดินหน้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ในการศึกษาโครงการ “ด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน” ประจำปี 2563 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นการศึกษาจุดแข็งและศักยภาพของพื้นที่ผ่านการเก็บข้อมูลในหลากหลายมิติ

นายเอนก สีเขียวสด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง (ซ้าย) และนายชวกร ศรีราชา ผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทอง (ขวา)

อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร์ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และแรงงาน ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System (GIS) วิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เชิงลึก โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย (จันทบุรี นนทบุรี และอ่างทอง) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

นายวีรพงษ์ กล่าวเพิ่มว่า ผลการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัดกลุ่มเป้าหมายในการประกอบอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ พบว่าจังหวัดจันทบุรี เป็นฐานการผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลักของประเทศ จากกลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสม เป็นศูนย์กลางด้านอัญมณีดิบและฐานการเจียระไนเครื่องประดับระดับโลก มีศักยภาพในการเชื่อมโยงทางการค้าที่สำคัญทางทะเลและประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์และการส่งออกพืชผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปอัญมณีและเครื่องประดับ

ด้านจังหวัดนนทบุรี ถือเป็นพื้นที่เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลัก มีระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมรองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทเกษตรและอาหารแปรรูปที่เป็นกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายเป็นสินค้าสำเร็จรูป อุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ อาทิ บริการโกดังจัดเก็บสินค้า และอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์พาหนะและอุปกรณ์ ในขณะที่จังหวัดอ่างทอง เป็นศูนย์กลางผลผลิตทางการเกษตรและตลาดปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ และมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงตามแนวภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือ จึงมีความเหมาะสมในการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการขนส่งและโลจิสติกส์

สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย โดยจังหวัดจันทบุรี มียุทธศาสตร์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม ระบบบริหารจัดการน้ำ และการขยายโครงข่ายสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูปของภาคตะวันออก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูป และกิจการบริการโลจิสติกส์ทันสมัย และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอัญมณีและเครื่องประดับมูลค่าเพิ่มสูง ด้านจังหวัดนนทบุรีได้กำหนด 3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูป และกิจการบริการโลจิสติกส์ทันสมัย และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดอ่างทอง 3 ประเด็น คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอาหารเชิงนวัตกรรมอย่างครบวงจร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมรณรงค์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย นายวีรพงษ์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพชุมชน กว่า 1 ล้านไร่ ใน 47 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ที่มีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ทำลายรากฐานวิถีชีวิตของชุมชน อย่างไรก็ตาม การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและกำหนดอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม จะสามารถรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล

สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.diw.go.th หรือโทร. 02-202-4000

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

029777166
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
20226
53217
245329
1154436
1609543
29777166
Your IP: 35.173.35.159
2021-10-21 09:44